Beveled Edge AB Licens Avtal

§A Allmänt 

I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Kunden och Beveled Edge AB för Beveled Edge. Dessa licensavtal reglerar dels nyttjandet av webbprogram (program/programmet) från Beveled Edge eller en unik skräddarsydd lösning (lösning/lösningen) av Beveled Edge för Kunden. 

När Kunden accepterat licensavtal utgör det ett juridiskt bindande avtal mellan Kunden och Beveled Edge som äger tillämpning från den dag licensavtal accepterades. Genom att använda programmet eller lösningen har Kunden godkänt detta avtal.

Bryter Kundnen mot någon av punkterna i dessa villkor har Beveled Edge rätt att dra in rätten att utnyttja programmet och/eller lösningen. 

§B Omfattning 

Alla program eller lösningar som är utvecklade helt eller delvis av Beveled Edge omfattas av detta avtal så länge kunden använder dem. 

Kunden beviljas en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar och icke-överförbar rätt att använda programmet och/eller lösningen.  

Kundens förfoganderätt är villkorad av att Kunden, utöver själva licensen, även har ett gällande förvaltningsavtal (WordPress CarePlan). 

Kunden kan när som helst säga upp licensavtalet. Kunden skall skriftligen meddela Beveled Edge om uppsägningen. Uppsägning innebär att förlängning av licensavtalet inte kommer till stånd.

Observera att gällande licensavtal är en förutsättning för att använda programmet och/eller lösningen. 

Kunden ska bevilja Beveled Edge tillgång till webbserver etc. för att avinstallera eventuella tidsbaserade licenser. Görs ej detta anses Kunden fortsätta använda programmet och/eller lösningen. 

§C Immateriella rättigheter 

Beveled Edge är ägare till alla upphovsrättigheter för programmet och lösningen eller har avtal med andra upphovsmän i händelse av att produkten innehåller källkoder som Beveled Edge inte har upphovsrättigheterna till. 

Kunden får inte överlåta, kopiera, hyra ut, låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra programmet. Det är inte heller tillåtet att överlåta licensavtalet till tredje part eller exportera programvaran.. 

§D Illegal användning 

Kunden skall hålla Beveled Edge skadeslöst för alla eventuella krav i samband med eventuella illegal användning, avsiktlig eller oavsiktlig. 

§E Övrigt 

Se Beveled Edge Allmänna villkor