Beveled Edge AB Allmänna Villkor

§A Allmänt

I villkortexten nedan kallas Du/Ditt företag för Kunden och Beveled Edge AB för Beveled Edge. 

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga av Beveled Edge produkter och tjänster, om ej annat särskilt överenskommits skriftligt mellan Beveled Edge och Kunden. 

Genom att beställa en produkt eller tjänst har kunden godkänt de här villkoren som träder i kraft vid den tiden.

§B Beställning 

Kundens beställning skall ske skriftligt via hemsidan, e-mail, eller per brev. Beveled Edge bekräftar beställningen skriftlig på något av nämnda sätt och beställningen anses bindande vid Beveled Edge:s bekräftelse. 

§C Pris och betalningsvillkor

På samtliga priser tillkommer svensk mervärdesskatt (moms), 25 %, om ej annat anges. 50% av det totala priset faktureras på beställning av produkt eller tjänst. Faktura skickas av Beveled Edge vid beställning och leverans av produkt eller tjänst vilken skall betalas inom 15 dagar om inte annat har avtalats. 

Betalning av licensavgifter, förvaltning och andra årliga kostnader skall erläggas årsvis i förskott om inte annat har avtalats. 

När inget annat överenskommits gäller dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). En påminnelseavgift på 100 kr tillkommer på varje påminnelse.

Har kunden dröjt med betalning mer än 30 dagar efter andra betalningspåminnelsen kan Beveled Edge överlämna ärendet till Inkasso. En inkasso avgift om 300 kr debiteras då. 

§D Ägarförbehåll 

Tjänsterna/produkterna förblir Beveled Edge:s egendom till dess de till fullo betalats enligt §C. 

§E Returrätt och reklamationer 

Kunden har rätt att returnera tjänster/produkter som Beveled Edge sålt förutsatt de inte uppfyller de funktioner som Beveled Edge offererat. Dessa skall då krediteras till fullo av Beveled Edge. 

Kunden ska snarast granska levererade tjänster/produkter med hänsyn till eventuella fel och brist. Kunden skall reklamera att tjänsten/produkten är behäftad med fel eller brist genom att meddela Beveled Edge senast 10 arbetsdagar från leveransdagen.

Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i. 

§F Särskilda villkor för design av hemsidor samt fotografiska bilder. 

För fotografiska bilder på hemsidan gäller ”Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild”, för övriga konstnärliga verk gäller ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”. 

Kunden erhåller en icke exklusiv nyttjanderätt till samtliga fotografiska bilder och övriga konstnärliga verk på hemsidan, t.ex. design, om den tillhandahålls av Beveled Edge. 

Kunden försäkrar att alla delar av text, grafik, bilder, design och varumärken som lämnats till Beveled Edge för hemsidan ägs av Kunden eller att Kunden har skriftligt tillstånd från dess ägare att använda dessa.
Kunden skall hålla Beveled Edge skadeslöst för alla eventuella krav från dess ägare.

Allmänna villkor innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. 

Beveled Edge förbehåller sig rätten, med Kunden:s tillstånd, att lista Beveled Edge som designers i sidfoten och visa/länka till Kunden:s projekt som en del av Beveled Edge:s portfölj och skriva om det på webbplatser och sociala medier.

§G Förvaltning 

Se separat avtal. 

§H Licenser 

Se separat avtal. 

§I Ansvarsbegränsning 

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Beveled Edge enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de tjänster/produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som orsakats genom vårdslöshet av Beveled Edge. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Beveled Edge  ansvarar inte för Kundens förlust av data, och ej heller skador som Beveled Edge inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder Beveled Edge inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit .

Beveled Edge:s ansvar omfattar inte: 

  1. Fel förorsakade genom kundens användning av tjänsten/produkten på ett annat sätt än som framgår av dokumentationen eller genom andra omständigheter utom Beveled Edge:s kontroll.
  2. Normalt driftsunderhåll
  3. Garanterad ranking på sökmotor, t.ex. Google vid sökmotoroptimering då detta bestäms helt av en hemlig Google-algoritm

Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Beveled Edge ansvarar för skall kunden ersätta Beveled Edge för faktiska kostnader i samband med reklamation. 

§J GDPR

Beveled Edge behandla personuppgifter i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen).

§K Ändring av avtalsvillkor 

Beveled Edge har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast 60 dagar innan ikraftträdandet.
Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande

§L Tvister 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.